сладкар

Наименование и код на професионалното направление:

  • 541 ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНИ И НАПИТКИ

Наименование на професия и код:

  • 541030 ХЛЕБАР-СЛАДКАР

Наименование и код на специалността:

  • 5410302 ПРОИЗВОДСТВО НА СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ втора ПК
 

Структура на обучението

Програмата е структурирана на две нива на обучение.

Първо ниво
Срок на обучение  300 учебни часа (теория и практика)
Форма на обучение  Полудневна, съботно-неделна и индивидуална
Организационна форма  Квалификационен курс
Прием  Входящо образователно равнище – завършено  средно или висше образование, клас от средното  образование или най-малко десети клас
Минимална възраст  Навършени 16 години
Цена групово обучение  790 лв.
Цена индивидуално обучение

 990 лв.

Получаван документ:  Удостоверение за професионално обучение

 Придобиват се следните професионални умения:

  1. Запознаване с продукти и материали, използвани в сладкарството
  2. Основни понятия и техники
  3. Изготвяне на сладкарски основи
  4. Приготвяне на основни сладкарски кремове и мусове
  5. предварителна подготовка и декорация на сладкарски изделия
  6. Художествено оформление и дизайн на готовата продукция

Второ ниво

Срок на обучение  360 учебни часа (теория и практика)
Форма на обучение  Полудневна, съботно-неделна и индивидуална
Организационна форма  Квалификационен курс
Прием  Входящо образователно равнище – завършено средно или висше  образование, клас от средното образование или най-малко десети клас
Минимална възраст  Навършени 16 години
Цена групово обучение  890 лв.

Цена индивидуално обучение

 1 090 лв.

Получаван документ  Свидетелство за професионална квалификация

 Второ ниво включва:

  1. Преговор на наученото от първо ниво
  2. Запознаване с типични национални десерти
  3. Изготвяне на тематични десерти
  4. Надграждане на придобитите умения и знания
  5. Оформяне на личен стил при презентацията на десерти
  6. Разработване на собствено меню от десерти

Цели на обучението

Основна цел на обучението по професия "Хлебар-сладкар", специалност "Производство на сладкарски изделия" е подготовка на обучаваните за реализацията им по придобитата специалност като оператори в производството на сладкарски изделия.

След успешно завършване на обучението по програмата за начално професионално обучение с придобиване на втора степен на професионална квалификация по професия професия „ХЛЕБАР- СЛАДКАР", лицето придобива следните професиоанлни знания и умения:

Професионални компетенции:

  • Знае и прилага основни правила за безопасна работа с оборудването на работното място, познава и използва лични предпазни средства, не замърсява околната среда;
  • Осъществява добра комуникация по време на изпълнение на трудовата си дейност, умее да работи в екип, формулира проблеми, прави отчет за извършената работа;
  • Познава пазарните отношения, процеси и явления, мястото и ролята на отделните лица, фирми, институции и държавата в тях;
  • Познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес, съгласно Кодекса на труда, разбира договорните отношения между работодател и работник;
  • Участва при разпределение на задачите между членовете на екипа, съдейства им и търси помощ от тях, изпълнява отговорно възложените му задачи;
  • Разбира собствената си роля в производството и съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;
  • Знае общите правила за работа с компютър и умее да ползва програмни продукти при изпълнение на професионалните си задължения;
  • Използва основната професионална терминология в комуникация на чужд език;
  • Знае и прилага изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и санитарно-хигиенните норми за работа при производство на сладкарски изделия;
  • Познава организацията на предприятието и задълженията на работещите в него;
  • Познава основните суровини и материали в сладкарството, технологичното им предназначение, знае и спазва условията за транспорт и съхранение на суровини и готова продукция;
  • Познава основните технологични процеси в сладкарството и технологичното обзавеждане, чрез които се осъществяват;
  • Работи с технологична документация - стандарти, нормали, инструкции, рецепти и схеми. Разчита технологични инструкции, схеми и рецептури;
  • Приема, съхранява и подготвя суровини, да произвежда сладкарски изделия, да обслужва съответното технологично оборудване.

Професионални умения:

  • Приема, окачествява, съхранява и подготвя основни и спомагателни суровини, материали и полуфабрикати за производство на сладкарски изделия;
  • Разбира технологичната последователност на процесите и операциите при производство на сладкарски изделия;
  • Знае предназначението, принципите на действие, начините на безопасно обслужване на машини, съоръжения, инсталации и уреди. Сглобява и демонтира основни части при почистване на технологичното оборудване;
  • Опакова, съхранява и експедира готова продукция;
  • Познава и прилага санитарно-хигиенните изисквания и здравословните и безопасни условия на труд при производството на сладкарски изделия;

ВАЖНО: При индивидуалното обучение курсистът сам определя графика си за посещение на часовете по практика. Лекциите по теория са в група и са в предварително определени  дни и часове, с които курсистът трябва да се съобрази. Времетраенето на курса включително полагането на държавни изпити по практика и теория на професията трябва да е не по-дълго от 3 месеца.