сервитьор

Наименование и код на професионалното направление:

 • 811 ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО И КЕТЕРИНГ

Наименование на професия и код:

 • 811080 СЕРВИТЬОР – БАРМАН

Наименование и код на специалността:

 • 8110801 ОБСЛУЖВАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ втора ПК
 

Структура на обучението

Програмата е структурира на две нива на обучение.

{slider Първо ниво|icon|active}

Срок на обучение  300 часа (теория и практика)
Форма на обучение  Дневна, съботно-неделна и индивидуална
Организационна форма  Квалификационен курс
Прием  Входящо образователно равнище – завършено средно или висше образование, клас от средното образование или най-малко десети клас
Минимална възраст  Навършени 16 години
Цена  590 лв.
Получаван документ
 Удостоверение за професионално обучение

{slider Второ ниво|icon|closed}

Срок на обучение  360 часа (теория и практика)
Форма на обучение  Дневна, съботно-неделна и индивидуална
Организационна форма  Квалификационен курс
Прием  Входящо образователно равнище – завършено средно или висше образование,  клас от средното образование или най-малко десети клас
Минимална възраст  Навършени 16 години
Цена  690 лв.
Получаван документ
 Свидетелство за професионална квалификация

{/sliders}

Цели на обучението

Основна цел на обучението по професия "Сервитьор", специалност "Обслужване в заведенията за хранене и развлечения" е придобиване на знания и умения за реализацията им по придобитата специалност в ресторантьорството.

След успешно завършване на обучението по програмата за начално професионално обучение с придобиване на втора степен на професионална квалификация по професия „Сервитьор - барман", лицето придобива следните професиоанлни знания и умения:

Професионални компетенции

 • видовете хранителни продукти
 • оборудване на ресторанта, бара и неговото предназначение
 • изисквания за обзавеждане на търговска зала, ресторант и бар
 • видовете съдове, сервизи, прибори за ястия, напитки
 • правила за подреждане на маса за закуска, обяд, вечеря и специални случаи
 • правила за сервиране
 • здравословните и безопасни условия на труд
 • хигиена на храненето, санитарно-хигиенни изисквания и контрол
 • икономика и отчетност на фирмата
 • да развива комуникативните си умения и чуждия езиков потенциал в различни ситуации в професионален контекст.

Професионални умения

 • извършва ръчни действия
 • посреща, настанява и изпраща гостите на заведението
 • познава ястията, напитките и коктейлите
 • консултира гостите при избора на ястия, напитки, коктейли
 • подрежда търговската зала според правилата на сервиране и повода
 • извършва правилен избор на съдове, сервизи и прибори за хранене
 • приготвя и сервира безалкохолни и алкохолни напитки /смесени/
 • сервира ястия и напитки
 • работи с касови апарати и друга техника
 • прилага изискванията на санитарно-хигиенния контрол
 • борави безопасно с използваните машини, съоръжения и инвентар.

ВАЖНО: При индивидуалното обучение курсистът сам определя графика си за посещение на часовете по практика. Лекциите по теория са в група и са в предварително определени дни и часове, с които курсистът трябва да се съобрази. Времетраенето на курса включително полагането на държавни изпити по практика и теория на професията трябва да е не по-дълго от 3 месеца.