80357196

Наименование и код на професионалното направление:

 • 811 ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО И КЕТЕРИНГ

Наименование на професия и код:

 • 811070 ГОТВАЧ

Наименование и код на специалността:

 • 8110701 ПРОИЗВОДСТВО НА КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ втора ПК
 

Структура на обучението

Програмата е структурирана на две нива на обучение:

Първо ниво
Срок на обучение  300 учебни часа (теория и практика)
Форма на обучение  Полудневна, съботно-неделна и индивидуална
Организационна форма  Квалификационен курс
Прием  Входящо образователно равнище – завършено средно или висше  образование,  клас от средното образование или най-малко десети клас
Минимална възраст  Навършени 16 години
Цена групово обучение  790 лв.

Цена индивидуално обучение

 990 лв.
Получаван документ Удостоверение за професионално обучение
Второ ниво
Срок на обучение  360 учебни часа (теория и практика)
Форма на обучение  Полудневна, съботно-неделна и индивидуална
Организационна форма  Квалификационен курс
Прием  Входящо образователно равнище – завършено  средно или висше образование, клас от средното  образование или най-малко десети клас
Минимална възраст  Навършени 16 години
Цена групово обучение  890 лв.
Цена индивидуално обучение  1 090 лв.
Получаван документ  Свидетелство за професионална квалификация

Цели на обучението

Основна цел на обучението по професия "Готвач", специалност "Производство на храни и напитки" е придобиване на знания и умения за реализацията им по придобитата специалност в ресторантьорството.

След успешно завършване на обучението по програмата за начално професионално обучение с придобиване на втора степен на професионална квалификация по професия „Готвач", лицето придобива следните професиоанлни знания и умения:

Професионални компетенции:

 • видове хранителни продукти
 • основните промени, настъпващи при съхранение и преработка на хранителните продукти
 • същността на технологичните процеси при приготвяне на ястията
 • технологичното обзавеждане на заведенията за хранене
 • технологията за приготвяне на различните групи ястия и десерти
 • качествените показатели на полуфабрикати и готови ястия
 • здравословните и безопасни условия на труд
 • хигиена на храненето
 • икономика и отчетност на фирмата

Професионални умения:

 • извършва предварителна подготовка на хранителните продукти
 • извършва топлинна обработка на хранителните продукти
 • приготвя предястия, супи
 • приготвя ястия с преобладаваща топлинна обработка, варене, печене, пържене, задушаване
 • приготвя десерти, предвидени в учебната програма
 • заменя целесъобразно хранителните продукти в ястията
 • борави безопасно с използваните машини, съоръжения и инвентар

ВАЖНО: При индивидуалното обучение курсистът сам определя графика си за посещение на часовете по практика. Лекциите по теория са в група и са в предварително определени  дни и часове, с които курсистът трябва да се съобрази. Времетраенето на курса включително полагането на държавни изпити по практика и теория на професията трябва да е не по-дълго от 3 месеца.