След успешно завършване на обучението и полагане на държавен изпит за проверка на теоретичната и практическа подготовка по съответната професия, ЦПО „Академия 5 Звезди" към Гранд Хотел София издава документ за професионално обучение по установения от законодателството ред.

Центърът за професионално обучение „Академия 5 звезди" към Гранд Хотел София е лицензиран от НАПОО /Национална Агенция за Професионално Образование и Обучение/ към Министерство на образованието под лиценз № 200812582. НАПОО е единствената институция в България, предоставяща лицензия на фирмите за професионално обучение.

Държавните документи, които издава Центърът за професионално обучение „Академия 5 звезди" са документи, одобрени от Министерството на образованието и науката.

Видовете документи, които са издавани на обучаваните след задължително полагане на съответен изпит пред комисия са:

  • Държавно Удостоверение – издава се за придобиване на квалификация по част от професията, за актуализиране или за разширяване на професионалната квалификация;
  • Държавно Свидетелство – издава се за придобиване на степен на квалификация по професия;

Съдържанието на горепосочените документите се определя съгласно държавните образователни изисквания за документите за системата на народната просвета и за придобиване на квалификация по професии.

udostoverenie-small   svidetelstvo-small